Artikel 1 : Algemene bepalingen ProHobTools

De elektronische webwinkel van Pro Hob Tools , maatschappelijke zetel te Merksplas (België), BTW BE 0761 412 287 biedt haar klanten de mogelijkheid om producten online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle artikelen uit het ProHobTools assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij Pro Hob Tools.

De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene op specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.
Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.

Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12).

Pro Hob Tools is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Pro Hob Tools is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Pro Hob Tools.

Pro Hob Tools is gerechtigd om – zonder opgave van redenen – bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Artikel 4: Online aankopen

De klant heef de mogelijkheid om de artikelen uit het Pro Hob Tools assortiment online aan te kopen.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvang van Pro Hob Tools. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op het in de bevestigingsmail aangeduide adres, of kunnen afgehaald worden bij
Pro Hob Tools, Industrieweg 10 BUS 10 - 2330 Merksplas (UNIT 10D10 - VEJA KMO-ZONE)

De klant heeft de keuze tussen volgend betalingswijzen :

 • via kredietkaart
 • via bankkaart
 • via overschrijving
 • via PayPal
 • Via Ideal

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klanten, de exclusieve eigendom van Pro Hob Tools.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van ProHobTools te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 6: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Pro Hob Tools beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling is vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10 % per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10 % op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Pro Hob Tools zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 7: Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkomingen bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

Artikel 8: Garantie

 1. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)
  Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.
  Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door ( desgevallend levering aan) de eerste eigenaar.
  Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
 2. Algemeen
  Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.
  Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de ProHobTools klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Pro Hob Tools.

Elk gebrek dient binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de consument te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten dien ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, van het artikel  in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding.

Aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgen op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 9: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.

De consument heeft het recht aan ProHobTools mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen de Pro Hob Tools klantendienst en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug te bezorgen aan Pro Hob Tools.

Goederen met een verkoopprijs van 100 euro of meer dienen ons per koerier (DHL, Fedex, enz.) te worden terugbezorgd.

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:
– Gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
– Artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
– Artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
– Artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

Artikel 10: Privacy

ProHobTools verbind zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van Pro Hob Tools toe te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat ProHobTools uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres : Industrieweg 10 Bus 10 - 2330 Merksplas.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log in gegevens en het gebruik van zij paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Pro Hob Tools heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Pro Hob Tools respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens. U hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u op Pro Hob Tools ter consultatie, wijziging of verwijdering.

Pro Hob Tools maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij uw bestelling alsnog kunnen invoeren.

Pro Hob Tools houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke maten bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@prohobtools.be

Artikel 11: Aantasting geldigheid – niet – verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere van andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Pro Hob Tools om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepalingen en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 12: Pro Hob Tools Klantendienst

De Pro Hob Tools klantendienst is bereikbaar via telefoonnummer 0472 73 72 46 of via E-mail op info@prohobtools.be of per post op volgend adres: Industrieweg 10 Bus 10 - 2330 Merksplas.

Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene voorwaarden van Pro Hob Tools. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Pro Hob Tools kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elk aankoop na wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 14: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische  communicaties en back ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Mechelen bevoegd.